Giáo xứ Tân Việt: Thánh lệ cầu cho các tín hữu qua đời vì Đại dịch