Bài giảng lễ cầu cho các linh hồn qua đời vì đại dịch do Cha xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ