Giáo xứ Tân Việt Bế giảng Giáo lý 2017 -Phát thưởng và trao học bổng Vũ Đức Triêm