THIẾU NHI GX TÂN VIỆT : LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ & PHAO LÔ 29/6/2017 .