CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TÂN VIỆT