THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A 08.11.2020