THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A Kính Trọng Thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 15.11.2020