(Video ) Giáo xứ Tân Việt : Lễ Bế giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân khoá 1/2017