Tội nhân có thể trở thành thánh nhân, nhưng kẻ lật lọng thì không