Ngày 12 tháng 03 THÁNH TASICIÔ CHỊU CHẾT VÌ PHÉP THÁNH THỂ (kh. 235-257