Lời cầu nguyện không bao giờ nằm ngoài tầm với của chúng ta.