Legio Mariae: BẦU CỬ TÂN BAN QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG CURIA TÂN BÌNH. Nhiệm kỳ: 2022 – 2025.