Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ cầu cho các linh hồn 2/11/2023