CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ – 2019. GX. TÂN VIỆT