Bài giảng lễ mồng 2 tết cầu cho ông bà cha me do Cha xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ