Bài giảng Thánh lễ Mồng 3 Tết do Cha Phụ Tá Giuse Nguyễn Minh Duy Giảng Lễ