Bài Giảng Lễ Chúa Ki Tô Vua do Cha Chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ Giảng Lễ.