Bài giảng Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa do Cha phụ tá Giuse Nguyễn Minh Duy giảng lễ