Bài Giảng Lễ cầu cho bệnh nhân do Cha xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ Giảng Lễ