Bài giảng Chúa Nhật XVII quanh nam do Cha xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ