Bài Giảng Chúa Nhật VII thường niên do cha Chánh Xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ Giảng Lễ