Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay do cha Chánh Xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ Giảng Lễ