65 NĂM LEGIO MARIAE TRONG LÒNG GIÁO XỨ TÂN VIỆT CHÚNG CON (08/09/1957 – 08/09/2022)