Khoa học và tôn giáo: 2 phạm trù đối nghịch hay ‘hòa hợp một cách mỹ mãn’?