Việt Nam: Sứ thần Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh trong tư cách mục vụ hơn là ngoại giao