TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA