THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA 1/2020