THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM C 06.01.2022