THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – 22.01.2023 MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO