THÔNG BÁO CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính – 09.01.2022