“Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta” – Kịch bản Canh thức Giáng Sinh 2019