MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM-BỔN MẠNG VÀ TÂN BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2020-2024 TUYÊN HỨA