Một ngày không làm việc này bằng hút 3 bao thuốc lá, 90% bệnh tật đều từ đây mà ra