LỄ CHÚA CỨU THẾ (Chúa Nhật tuần III trong tháng 7) (Ga 3,13-18.21) THẬP GIÁ NỞ HOA