Giáo xứ Tân Việt: Mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa