Giáo xứ Tân việt : Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng 12/7/2018.