Giám mục Venezuela cầu cứu: Hoặc Covid hoặc đói kém sẽ giết chúng tôi