GIA ĐÌNH TẬN HIẾN GX TÂN VIỆT BẦU BAN PHỤC VỤ NHIỆM KỲ : 2020 – 2023