GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA VỚI TIẾT MỤC TRONG ĐÊM DIỄN NGUYỆN 2015