CẦU NGUYỆN CHO Ông Giuse Bùi Đức Hạnh (cựu phó khu)