CẦU NGUYỆN CHO CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NHUỘM (Bà Ngoạn) (Nguyên Thủ Qũy Hàng Xứ)