Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Lòng thương xót Chúa do cha phụ tá Giuse Nguyễn Minh Duy Giảng Lễ