Bài giảng lễ Thánh Teresa Hài Dồng Giê su bổn mang giáo xứ do Cha Đa Minh VŨ Duy Cường ( SJ ) giảng lễ