Bài giảng lễ Thánh Annê Lê Thị Thành bổn mạng các bà mẹ Công Giáo do cha xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ