Bài giảng Chúa Nhật XV thường niên do Cha xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ