27.4,2018 GX Tân Việt kính viếng Bà Cố Cha Maximo Ngô Vĩnh Hy.