LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (09/10/2019) – (Lc 11, 1-4) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ KINH LẠY CHA.