LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (12/6/2019) – (Mt 5, 17-19) – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU