LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (11/6/2019) – (Mt 10, 7-13) – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ – Lễ kính.