GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAO LÔ BỔN MẠNG GIÁO HỌ BÀU CÁT.